zaloguj siŕ   |    zarejestruj siŕ   |    mapa strony   |
CMS

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 
Klauzula poufno┼Ťci informacji

1. Strony zobowi─ůzuj─ů si─Ö:

1.1 Do zachowania w ┼Ťcis┼éej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa drugiej Strony, a tak┼╝e wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedz─ů si─Ö w trakcie wzajemnej wspó┼épracy lub przy okazji wspó┼épracy w zwi─ůzku z przygotowaniem oferty, niezale┼╝nie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich ┼║ród┼éa. Przepis ten dotyczy w szczególno┼Ťci nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji oraz dokumentacji okre┼Ťlonej w za┼é─ůczonej „DEKLARACJI w zakresie poufno┼Ťci informacji”, stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa w my┼Ťl art. 11 ust 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

1.2Wykorzystywa─ç informacje, o których mowa w ust. 1.1 jedynie w celach okre┼Ťlonych ustaleniami przez Strony w zwi─ůzku z przygotowaniem oferty.

1.3 Podj─ů─ç wszelkie niezb─Ödne kroki dla zapewnienia, ┼╝e ┼╝adna z osób otrzymuj─ůcych informacje nie ujawni tych informacji, ani ich ┼║ród┼éa zarówno w ca┼éo┼Ťci, jak i cz─Ö┼Ťci, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyra┼║nego upowa┼╝nienia na pi┼Ťmie od Strony, której informacja lub ┼║ród┼éo dotyczy. Strona, która przekazuje informacje drugiej Strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostaj─ů udost─Öpnione/przekazane jak za w┼éasne dzia┼éanie lub zaniechanie, w szczególno┼Ťci ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zachowanie przestrzegania postanowie┼ä ust. 1.1 i 1.2.

1.4 Ujawnia─ç informacje o których mowa w ust 1.1. jedynie tym pracownikom, wspó┼épracownikom i doradcom Stron, którym b─Öd─ů one niezb─Ödne do wykonania powierzonych im czynno┼Ťci i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mie─ç do nich dost─Öp dla celów okre┼Ťlonych w ust 1.2.

2. Postanowienia ust 1.1 – 1.4 nie b─Öd─ů mia┼éy zastosowania do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

2.1 s─ů opublikowane, powszechnie znane lub urz─Ödowo podane do publicznej wiadomo┼Ťci;

2.2 s─ů znane danej Stronie przed przyst─ůpieniem do czynno┼Ťci zwi─ůzanych z przygotowaniem oferty lub zosta┼éy uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem, bez ogranicze┼ä do ich ujawniania;

2.3 zostan─ů ujawnione przez jedn─ů ze Stron za uprzedni─ů pisemn─ů zgod─ů drugiej Strony;

2.4 zostan─ů ujawnione przez jedn─ů ze Stron ze wzgl─Ödu na obowi─ůzuj─ůce wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem s─ůdu lub prawomocn─ů decyzj─ů administracyjn─ů z zastrze┼╝eniem, ze podj─Öte zosta┼éy rozs─ůdne i zgodne z prawem kroki zmierzaj─ůce do zachowania poufno┼Ťci takich informacji;

2.5 zosta┼éy uzyskane przez dan─ů Stron─Ö niezale┼╝nie od czynno┼Ťci zwi─ůzanych z przygotowaniem oferty.

3. Czas trwania obowi─ůzku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 obowi─ůzuje równie┼╝ po wyga┼Ťni─Öciu terminu procedury przetargowej.

4. W przypadku naruszenia obowi─ůzku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 przez jedn─ů ze Stron, druga Strona b─Ödzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pe┼énej wysoko┼Ťci i naprawienia szkody zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszej Umowy mog─ů stanowi─ç informacje poufne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 9 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Ujawnienie ww. informacji poufnych podlega odpowiedzialno┼Ťci karnej okre┼Ťlonej w Ustawie.

 Rogowo, dnia ………………

 DEKLARACJA


w zakresie poufno┼Ťci informacji stanowi─ůcych tajemnic─Ö przedsi─Öbiorstwa Ja ni┼╝ej podpisana(y) …………………………………………….….. legitymuj─ůcy si─Ö dowodem osobistym nr ……………………… jako pracownik firmy …………………………………….. z siedzib─ů w ………………………………. wraz z moimi pracownikami zobowi─ůzuj─Ö si─Ö:
Zachowa─ç w ┼Ťcis┼éej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególno┼Ťci techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadaj─ůce warto┼Ť─ç gospodarcz─ů dotycz─ůce firmy – niezale┼╝nie od formy przekazania tych informacji i ich ┼║ród┼éa.

Informacje poufne obejmuj─ů w szczególno┼Ťci:

1. Informacje techniczne i technologiczne
a) Know-how zwi─ůzane z procesem produkcji, technologi─ů, ┼Ťrodkami produkcji, jako┼Ťci─ů,
b) Wszelkie informacje techniczne zwi─ůzane z wyrobem, jego konstrukcj─ů i zastosowanymi materia┼éami,
c) Szczegó┼éowe informacje techniczne dotycz─ůce stanu posiadania: wyposa┼╝enia, narz─Ödzi, ┼Ťrodków produkcji i ┼Ťrodków kontroli,
d) Informacje dotycz─ůce stosowanych procedur, w tym procedur ZSZ,
e) Informacje dotycz─ůce lokalizacji i rodzaju pomieszcze┼ä, zabezpiecze┼ä (w tym zabezpiecze┼ä fizycznych i proceduralnych wej┼Ťcia na teren organizacji oraz dost─Öpu do poszczególnych pomieszcze┼ä i aktywów), jak równie┼╝ wszelkich aktywów organizacji, które mog─ů by─ç w jakikolwiek sposób zwi─ůzane z bezpiecze┼ästwem informacji.

2. Informacje handlowe
a) Stosowane ceny na wyroby, koszty wytworzenia wyrobów, ceny zakupów materia┼éów i akcesoriów,
b) Informacje dotycz─ůce bazy dostawców i odbiorców materia┼éów, us┼éug i innych oraz stosowanych cen,
c) Wszelkie informacje dotycz─ůce zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,
d) Informacje dotycz─ůce rozmów z kontrahentami, w szczególno┼Ťci z partnerami zagranicznymi.

3. Informacje ekonomiczno finansowe lub inne posiadaj─ůce warto┼Ť─ç gospodarcz─ů
a) Informacje dotycz─ůce kondycji finansowej firmy oraz ┼║róde┼é finansowania,
b) Informacje dotycz─ůce organizacji spó┼éki i jej stanu prawnego oraz umów z udzia┼éowcami,
c) Informacje n/t stosowanych systemów zarz─ůdzania,
d) Informacje dotycz─ůce wysoko┼Ťci wynagrodze┼ä, sposobów motywacji i wynagradzania pracowników,
e) Dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
f) Informacje dotycz─ůce stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,
g) Informacje dotycz─ůce inwestycji i planowanych projektów,
h) Informacje dotycz─ůce stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,
i) Informacje dotycz─ůce sposobu przesy┼éania i szyfrowania danych,
j) Informacje dotycz─ůce rozk┼éadu pomieszcze┼ä, zabezpiecze┼ä fizycznych oraz lokalizacji aktywów Spó┼éki, typu sprz─Öt i urz─ůdzenia, dokumenty papierowe, piecz─Öcie, klucze itp.

 

Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more