zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
CMS

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

 
Klauzula poufności informacji

1. Strony zobowiązują się:

1.1 Do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których dowiedzą się w trakcie wzajemnej współpracy lub przy okazji współpracy w związku z przygotowaniem oferty, niezależnie od formy przekazania/pozyskania tych informacji i ich źródła. Przepis ten dotyczy w szczególności nie przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji oraz dokumentacji określonej w załączonej „DEKLARACJI w zakresie poufności informacji”, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust 4 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

1.2Wykorzystywać informacje, o których mowa w ust. 1.1 jedynie w celach określonych ustaleniami przez Strony w związku z przygotowaniem oferty.

1.3 Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła zarówno w całości, jak i części, stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło dotyczy. Strona, która przekazuje informacje drugiej Strony, odpowiada za osoby, którym te informacje zostają udostępnione/przekazane jak za własne działanie lub zaniechanie, w szczególności ponosi odpowiedzialność za zachowanie przestrzegania postanowień ust. 1.1 i 1.2.

1.4 Ujawniać informacje o których mowa w ust 1.1. jedynie tym pracownikom, współpracownikom i doradcom Stron, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w ust 1.2.

2. Postanowienia ust 1.1 – 1.4 nie będą miały zastosowania do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:

2.1 są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości;

2.2 są znane danej Stronie przed przystąpieniem do czynności związanych z przygotowaniem oferty lub zostały uzyskane od osoby trzeciej zgodnie z prawem, bez ograniczeń do ich ujawniania;

2.3 zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;

2.4 zostaną ujawnione przez jedną ze Stron ze względu na obowiązujące wymogi prawa lub zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu lub prawomocną decyzją administracyjną z zastrzeżeniem, ze podjęte zostały rozsądne i zgodne z prawem kroki zmierzające do zachowania poufności takich informacji;

2.5 zostały uzyskane przez daną Stronę niezależnie od czynności związanych z przygotowaniem oferty.

3. Czas trwania obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 obowiązuje również po wygaśnięciu terminu procedury przetargowej.

4. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o których mowa w ust 1.1 przez jedną ze Stron, druga Strona będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości i naprawienia szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszej Umowy mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 9 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Ujawnienie ww. informacji poufnych podlega odpowiedzialności karnej określonej w Ustawie.

 Rogowo, dnia ………………

 DEKLARACJA


w zakresie poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Ja niżej podpisana(y) …………………………………………….….. legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………… jako pracownik firmy …………………………………….. z siedzibą w ………………………………. wraz z moimi pracownikami zobowiązuję się:
Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne w szczególności techniczne i technologiczne, handlowe, ekonomiczne, finansowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą dotyczące firmy – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.

Informacje poufne obejmują w szczególności:

1. Informacje techniczne i technologiczne
a) Know-how związane z procesem produkcji, technologią, środkami produkcji, jakością,
b) Wszelkie informacje techniczne związane z wyrobem, jego konstrukcją i zastosowanymi materiałami,
c) Szczegółowe informacje techniczne dotyczące stanu posiadania: wyposażenia, narzędzi, środków produkcji i środków kontroli,
d) Informacje dotyczące stosowanych procedur, w tym procedur ZSZ,
e) Informacje dotyczące lokalizacji i rodzaju pomieszczeń, zabezpieczeń (w tym zabezpieczeń fizycznych i proceduralnych wejścia na teren organizacji oraz dostępu do poszczególnych pomieszczeń i aktywów), jak również wszelkich aktywów organizacji, które mogą być w jakikolwiek sposób związane z bezpieczeństwem informacji.

2. Informacje handlowe
a) Stosowane ceny na wyroby, koszty wytworzenia wyrobów, ceny zakupów materiałów i akcesoriów,
b) Informacje dotyczące bazy dostawców i odbiorców materiałów, usług i innych oraz stosowanych cen,
c) Wszelkie informacje dotyczące zawartych umów z dostawcami i odbiorcami,
d) Informacje dotyczące rozmów z kontrahentami, w szczególności z partnerami zagranicznymi.

3. Informacje ekonomiczno finansowe lub inne posiadające wartość gospodarczą
a) Informacje dotyczące kondycji finansowej firmy oraz źródeł finansowania,
b) Informacje dotyczące organizacji spółki i jej stanu prawnego oraz umów z udziałowcami,
c) Informacje n/t stosowanych systemów zarządzania,
d) Informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń, sposobów motywacji i wynagradzania pracowników,
e) Dane osobowe zatrudnionego personelu, ich kwalifikacji i wykształcenia,
f) Informacje dotyczące stosowanych aplikacji informatycznych i oprogramowania,
g) Informacje dotyczące inwestycji i planowanych projektów,
h) Informacje dotyczące stosowanych systemów operacyjnych i ich zabezpieczania,
i) Informacje dotyczące sposobu przesyłania i szyfrowania danych,
j) Informacje dotyczące rozkładu pomieszczeń, zabezpieczeń fizycznych oraz lokalizacji aktywów Spółki, typu sprzęt i urządzenia, dokumenty papierowe, pieczęcie, klucze itp.

 

Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more