zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
CMS

Polityka Prywatności

PL

Polityka Prywatności
Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się
informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin. Nigdy nie sprzedajemy
ani nie przekazujemy tych informacji innym podmiotom.

Pliki z logami
Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w
plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera
(host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, Netia, Dialog), przeglądarkę, z
której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz
na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

Pliki cookie i sygnalizatory www
Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste
ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Może to obejmować możliwość zalogowania do
niektórych funkcji serwisu, jak forum, czat, czy pola formularzy.

Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach
swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią  opcję w programach typu
firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować
niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi
zalogować się do własnego konta.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”,
czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie
przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez
cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą
przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez
użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz
świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z
internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie
zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te
przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP
użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować
z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w
takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

EN

Privacy policy
The privacy of users of our service is very important to us. Below is a
Information about the personal data collected when you visit. We never sell
nor does it share this information with others.

Log Files
As with most other websites, we collect and use the data contained in
log files. Information from the log files include your IP address, the name of the network computer
(Host), your ISP (for example, TP SA, Netia, Dialog), the browser
using (such as Internet Explorer or Mozilla Firefox), the time you spend
on the site and which pages you visited throughout our site.

Cookies and Web beacons
We use cookies (cookies) to store information such as your personal
preferences when you visit our site. This may include the ability to log on to
Some features, such as forum, chat, and form fields.

You can disable or completely disable cookies on our website in the options
your web browser, or by selecting the appropriate option in programs such
firewall (eg. Norton Internet Security). Disabling cookies may, however, cause
able to interact with our site. There will be inter alia log in to your account.

This website uses Google Analytics, a service analytics pages
Internet provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies"
which are text files placed on your computer to help the website
analyze the way in which users use the site. The information generated by
cookie about your use of the website (including your IP address) will be
transmitted to and stored by Google on servers in the United States.
Google will use this information to evaluate the use of the website,
compiling reports on website activity for website operators and
providing other services relating to website activity and the use of
Internet. Google may also transfer this information to third parties where
required to do so by law, or if they
They process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address
with any other data held by Google. You may opt
of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that in
such a case, the use of all the features of the site may not be possible.
By using this website, you consent to the processing by
Google data about you in the manner and for the purposes specified above.

Wersja do druku

Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms.

Tell me more